Τελωνειακό ημερολόγιο

Τελωνειακή ένωση
Επιλεγμένο θέμα (1 από 3)
select article #1 select article #2 select article #3
Έκθεση για τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα έτους 2013

Η έκθεση πραγματεύεται τον τομέα της προσφοράς των ναρκωτικών, μέσα από την γενική κατάσταση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και από τις δραστηριότητες των διωκτικών
αρχών ανά ναρκωτική ουσία ,παρέχοντας στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα από την μελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών.
Δείτε την έκθεση και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή.

Γενικά Θέματα

Σας γνωρίζουμε οτι στις 24-02-2015 εγκαταστάθηκαν στο παραγωγικό περιβάλλον οι εκδόσεις 02.05.00 έως και 02.09.00 των εφαρμογών του ICISnet. Προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προβλήματα ανά υποσύστημα που επιλύθηκαν  με τις εν λόγω εκδόσεις , επιλέξετε τον τίτλο.

12 Μαρ 2015

Σας ενημερώνουμε οτι αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη του ICISnet, οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των προδιαγραφών μηνυμάτων για τα υποσυστήματα Ειδικών Φόρων, Δηλωτικών, Εξαγωγών και Διαμετακόμισης.

Σχετική σελίδα ανάρτησης των μηνυμάτων
Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς > Messages Specifications - Προδιαγραφές Μηνυμάτων
(επιλογή Υποσυστήματος - καρτέλλα τρέχουσας έκδοσης).

26 Φεβ 2015

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή του τρόπου συμπλήρωσης της ενότητας "Στοιχεία Αποθήκης" για τις Ιδιωτικές Αποθήκες Προσωρινής Εναπόθεσης μετά την εγκατάσταση της νέας έκδοσης της εφαρμογής των Δηλωτικών  

Ειδικότερα:
Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου «Αναγνωριστικό αδείας» πλέον των πεδίων «Είδος Αποθήκης», «Αναγνωριστικό Αποθήκης» και «Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης».
Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο αριθμός αδείας θα εμφανίζεται στο πεδίο «Αποθήκες Τρίτων» και θα επιλέγεται από τη σχετική κωδικολίστα.
Τα τελωνεία παρακαλούνται να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους για τον αριθμό αδείας ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να επικοινωνούν με τη Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου.

26 Φεβ 2015

Σας γνωρίζουμε οτι αναρτήθηκε η υπ αριθ. ΔΣΤΕΠΓ 5028321ΕΞ2014 Απόφαση της Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 3278/Β/05-12-2014) με την οποία καθιερώνονται Έλεγχοι Διαδικασίας.

Οι ως άνω έλεγχοι δεν προσμετρώνται στα ποσοστά των ελέγχων που πραγματοποιούνται, όπως αυτοί καθορίζονται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξετε τον τίτλο της παρούσης.

13 Φεβ 2015

Σας ενημερώνουμε οτι υπάρχει δυνατότητα υποβολής δήλωσης TIR με δεδομένα ασφάλειας και προστασίας από οποιονδήποτε συναλλασσόμενο χωρίς να υπάρχει ανάγκη ταύτισης του ενεργού συναλλασσόμενου με τον Κύριο Υπόχρεο της δήλωσης.

03 Δεκ 2014
Eίσοδος

Είσοδος
Δημοσκόπηση
Πόσο συχνά επισκέπτεστε την Πύλη;

Καθημερινά
Συχνά
Σπάνια