Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό μας τόπο

     Ημ/νία Τελευταίας Τροποποίησης

                      18/08/2016

Όροι χρήσης
     
Το κτήριο του Γενικού Λογιστηρίου σήμερα, Πανεπιστημίου 37, σε σχέδια του Εμ. Λαζαρίδη
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έχει μακρόχρονη προσφορά και βαρυσήμαντο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η αναγκαιότητα μιας εποπτικής αρχής των οικονομικών λογαριασμών του Δημοσίου προέκυψε λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Με Βασιλικό Διάταγμα της 6ης (18ης) Οκτωβρίου του 1842, από την 17η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους «Συσταίνεται ἐντὸς τῆς ‘Ημετέρας ἑπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Γραμματείας (αργότερα μετονομάστηκε σε «Υπουργείο»), Γενικὸν Λογιστήριον ὑπὸ τὰς ἀμέσους διαταγὰς τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς».
Έκτοτε η διοικητική διάρθωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΛΚ έχει υποστεί πολλαπλές και σημαντικότατες μεταβολές, απηχώντας κάθε φορά τις ανάγκες επικαιροποίησης των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και της εκάστοτε επικρατούσας αντίληψης αναφορικά με την οργανωτική δομή της υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Εξ αυτών ξεχωρίζει η ουσιαστική αναδιοργάνωση που προωθήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα (914/1917) όπου το σύνολο του προσωπικού του Λογιστηρίου διαιρέθηκε σε δύο κλάδους (Διοικητικό και Λογιστικό), παρεμβαίνοντας στην αναδιάταξη παλαιών και δημιουργία νέων διευθύνσεων.
Εν συνεχεία, το ΓΛΚ αναβαθμίζεται προσωρινά σε Υπουργείο Θησαυρού (2761/1922), αλλά εκ των τεσσάρων βραχύβιων κυβερνήσεων που συστήθηκαν κατά το ταραχώδες 1922 ως ξεχωριστό και ανεξάρτητο χαρτοφυλάκιο από εκείνο του Υπουργείου Οικονομικών, αναλήφθηκε μόνο μία φορά.
Μέχρι σήμερα κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού, όπως και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού. Έκτοτε και στο πλαίσιο εφαρμογής των πρόσφατων διατάξεων περί δημόσιου λογιστικού, οι Γενικές Διευθύνσεις του ΓΛΚ εξακολουθούν να «επικουρούν τον Υπουργό Οικονομικών στην εκτέλεση των καθηκόντων του» (4270/14) και στις διαδικασίες εκτέλεσης και εποπτείας των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού.
Το ΓΛΚ σε πλήρη ταύτιση με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής απαρτίζεται από τις Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού, Δημοσιονομικών Ελέγχων και Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, οι οποίες καλύπτουν το ευρύ φάσμα των δημοσιονομικών λειτουργιών του κράτους.
Από το 1934/35 οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΓΛΚ στεγάζονται στο κτίριο της οδού Πανεπιστημίου 37 σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), κατόπιν ριζικής αναμόρφωσης και προέκτασης παλαιότερου κτίσματος σε σχέδια του Κωνσταντίνου Κυριακίδη (1881-1942).
Στη σημερινή του λιτή μορφή το κεντρικό κτίριο του ΓΛΚ αποτελεί εξέχον δείγμα αθηναϊκής αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου, με την αυστηρή γεωμετρία και καθαρότητα των γραμμών της προσόψεώς του να αποπνέουν μια αίσθηση πειθαρχίας και ορθού λόγου.
Με τη σταδιακή αύξηση των αρμοδιοτήτων και των αναγκών στέγασης προσωπικού, οι υπηρεσίες Συντάξεων και Δημοσιονομικών Ελέγχων μεταφέρθηκαν σε άλλα κτήρια, παραμένοντας ωστόσο στη διοικητική και οργανωτική του δομή.

Το προηγούμενο κτήριο της Πανεπιστημίου 37, σε σχέδια του Κ. Κυριακίδη, που αντικαταστάθηκε

© 2008 General Accounting Office