Περιεχόμενο ενότητας

Σε αυτή την ενότητα αποσαφηνίζονται μέσω της χρήσης των συνήθων ερωτήσεων  οι  τυποποιημένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης.

Eίσοδος

Είσοδος