Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό μας τόπο

  Μέσω της εφαρμογής για την Παρακολούθηση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Συντάξεων, από 1/2/2013 και μετά.

 

Οδηγίες Παρακολούθησης ΑιτήσεωνΟδηγίες Παρακολούθησης Αιτήσεων
Διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο TAXISnetΔιαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet

     Ημ/νία Τελευταίας Τροποποίησης

                      18/08/2016

Όροι χρήσης

 

Πληρωμές Συντάξεων Δημοσίου


>> Mε την Σύνταξη μηνός Αυγούστου 2016 (κατάθεση την 28 Ιουλίου 2016) θα πληρωθούν:

Πολιτικοί συνταξιούχοι:

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι 02/02/2016

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι 18/07/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ
πρωτόκολλα μέχρι 06/05/2016

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)
πρωτόκολλα μέχρι 31/03/2016
(*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΤΕΙ)
πρωτόκολλα μέχρι 18/07/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)


Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών

1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 15/03/2016 

2)  Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 02/12/2015 (ΟΧΙ ΟΛΑ)

3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών,  πρωτόκολλα μέχρι 28/02/2016

                                        Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 28/02/2016

*** Σημείωση
Επισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τη σύνταξη του μηνός Αυγούστου 2016.

>> Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/12/2015
-----------------------------------

>> Από τις συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2016, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ.13 του αρθρ.4 του Ν.4151/2013 που αφορούν στην αναπροσαρμογή των συντάξεων των λογοτεχνών-καλλιτεχνών που έχουν χορηγηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου ή θα χορηγηθούν μετά την ημερομηνία αυτή σε λογοτέχνες-καλλιτέχνες των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι 31/12/2012 καθώς και των δικαιοδόχων των ανωτέρω προσώπων (σχετ. Κ.Υ.Α  132380/10-12-2015 (ΦΕΚ 2759/Β/18-12-2015). Μετά την ως άνω αναπροσαρμογή οι συντάξεις αυτές θα καταβάλλονται πλέον βάσει των περιορισμών των υποπερ. αα και ββ της περ.θ της παρ.13 του αρθρ.4 του Ν.4151/2013.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/08/2015
-----------------------------------

>> Από τη σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2015, το ποσοστό εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τη σύνταξή σας, αυξάνεται σε 6%, σε εφαρμογή της παραγράφου 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, που ισχύει από 01-07-2015. Το ποσοστό της εισφοράς είναι ανεξάρτητο των προστατευόμενων μελών και παραμένει αμετάβλητο στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω ενηλικιώσεως, θανάτου κ.τ.λ. των προστατευόμενων μελών.

Ειδικά στις περιπτώσεις που παρακρατείται υγειονομική περίθαλψη υπέρ ΤΥΔΚΥ, η εισφορά αυξάνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και σχετίζεται με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών.

Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, παρακρατούνται ισόποσα από τις συντάξεις των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/03/2015
-----------------------------------

>> Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Ο.Γ.Α., οι συντάξεις που καταβάλλει, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί επιζώντων συζύγων του άρθρου 13 του ν.3863/2010.

Για το λόγο αυτό οι επιζώντες σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη και από τον Ο.Γ.Α. δεν χρειάζεται να υποβάλουν στην Υπηρεσία Συντάξεων βεβαίωση από τον ανωτέρω φορέα, παρά μόνο συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που τους έχει ταχυδρομηθεί.


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/02/2015
-----------------------------------

>> ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους, ο οποίος επήλθε μετά την 20/07/2010, πρέπει μετά την συμπλήρωση τριετίας να υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υπεύθυνη δήλωση αλλιώς η σύνταξη τους θα μειωθεί. 

Αναλυτική ενημέρωση στις Ανακοινώσεις.   


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/10/2014

-----------------------------------

>> Η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (Κάνιγγος 29) για εξειδικευμένα θέματα θα δέχεται το κοινό μετά από την 1η Νοεμβρίου 2014 μόνο κάθε Παρασκευή από 11:00 μέχρι 15:00.

Ως εκ τούτου από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής η Υπηρεσία Συντάξεων δεν θα δέχεται το κοινό για εξειδικευμένα θέματα Δευτέρα και Πέμπτη

 © 2008 General Accounting Office